ZYRA RAJONALE E FONDIT SHQIPTAR TE ZHVILLIMIT

Zyra rajonale do te shërbejë si një instrument për koordinimin dhe bashkërendimin e aktivitetit te FSHZH-se dhe aktoreve te tjere publik, ne planifikimin dhe zbatimin e programeve qe nxisin zhvillimit ekonomik dhe social, të qëndrueshëm, të balancuar dhe koheziv, ne rajonin e Vlores, në mbështetje të politikave Qeveritare të zhvillimit.

Objektivat specifik

· Zbatim dhe monitorim i projekteve.

· Koordinim I nderhyrjeve publike ne rajon ndermjet aktoreve te ndryshem zhvillimor.

· Hartimi i programeve te zhvillimit ne nivel Rajonal ne bashkepunim me qeverisjen vendore.

Funksionet e zyrës:

1. Qendër koordinimi;

2. Ekspertizë inxhinierike dhe arkitekturore;

3. Ekspertizë në zhvillimin lokal dhe rajonal;

4. Informacion dhe Transparencë per projektet

5. Salle takimesh, mbledhjesh, konferencash