Fondi Shqiptar i Zhvillimit është një institucion publik, statusi ligjor i të cilit rregullohet nga:

Ligji nr.10130, dat 11.5.2009, “Për Fondin Shqiptar të Zhvillimit”, i ndryshuar.

Statuti i FSHZH, miratuar me Vendimin nr. 82, datë 17.07.2009 të Këshillit Drejtues

Manuali i Procedurave Administrative dhe Financiare, miratuar me Vendimin nr.29, datë 24.03.2004 të Këshillit Drejtues, i ndryshuar.