Punimet për rikonstruksionin e rrugës përfshijnë punime gërmimi, zgjerim rruge me dy korsi, ndërtim vepra arti si tombino, trotuare në të dy anët e rrugës si dhe ndriçim.

Gjatesia 4.2

Statusi: Në zbatim