Statusi: Projektim

Zbatimi: 2016

Siperfaqja: 96 mijë m2

Infrastruktura rrugore kryesore

Gjatësia – 690 ml

Infrastrukturen rrugore sekondare – pedonale

Gjatësia – 160 ml

– Hapësirat publike/ mobilim urban

– Objekti i vjetër i Bashkisë së Himarës

– Rivitalizimi i fasadave të objekteve ekzistuese

– Rivitalizimi i Përroit dhe i hapësirës së gjelbër

– Shpella e Spilesë