Sipërfaqe : 21,028 m²

Ku do të ndërhyhet: Rruga Hajredin Haxhiraj,

 

Tipologjia e investimeve

Përmirësim i përdorimit pedonal të rrugës, rehabilitim i hapësirave publike.