Zyra qendrore

Rruga “Sami Frasheri”, Nr 10 Tirane – Albania
Tel: +355 4 2235 597/8
Tel/Fax: +355 4 2234 885
Email: adf@albaniandf.org

Zyra rajonale Vlorë

Lagjia “Hajro Çakërrï”. Blv “Ismail Qemali”, Pall “Lazaj 2002”, Kt II, Vlorë

08