Struktura organizative është e përberë nga:

Struktura Organizative

 • Këshilli Drejtues

  Këshilli Drejtues është organi më i lartë vendimmarrës i FSHZH-së dhe përbëhet nga 11 anëtarë. Pesë anëtarë janë përfaqësues të Ministrive të linjës dhe gjashtë anëtarët e tjerë janë përfaqësues të Qeverisjes Vendore.
 • Drejtori Ekzekutiv

  Drejtori Ekzekutiv është autoriteti ekzekutiv më i lartë i FSHZH-së. Drejtori Ekzekutiv përgjigjet përpara Këshillit Drejtues. DE emërohet me një shumicë prej 2/3 të numrit të përgjithshëm të anëtarëve të Këshillit Drejtues të FSHZH-së.
 • Departamenti i Financës

  You probably haven't heard of them High Life Vice Marfa. Sartorial gluten-free tousled forage, Tumblr normcore biodiesel food truck whatever tofu put a bird on it wolf street art.
 • Departamenti i Infrastrukturës

  You probably haven't heard of them High Life Vice Marfa. Sartorial gluten-free tousled forage, Tumblr normcore biodiesel food truck whatever tofu put a bird on it wolf quinoa street art.
 • Departamenti i Zhvillimit Rajonal

  You probably haven't heard of them High Life Vice Marfa. Sartorial gluten-free tousled forage, Tumblr normcore biodiesel food truck whatever tofu put a bird on it wolf street art.
 • Njësia Juridike & Prokurimeve

  You probably haven't heard of them High Life Vice Marfa. Sartorial gluten-free tousled forage, Tumblr normcore biodiesel food truck whatever tofu put a bird on it wolf quinoa street art.
 • Njësia e Auditit të Brendshëm

  You probably haven't heard of them High Life Vice Marfa. Sartorial gluten-free tousled forage, Tumblr normcore biodiesel food truck whatever tofu put a bird on it wolf street art.
 • Njësia e Administratës

  You probably haven't heard of them High Life Vice Marfa. Sartorial gluten-free tousled forage, Tumblr normcore biodiesel food truck whatever tofu put a bird on it wolf street art.