FSHZH është krijuar në fillim të vitit 1993, mbi bazën e marrëveshjes midis Qeverisë Shqiptare dhe Bankës Botërore.

Me datë 11 maj 2009, Kuvendi i Shqipërisë në seancë plenare miratoi Ligjin Nr. 10130 dt.11.5.2009 “Për Fondin Shqiptar të Zhvillimit” që i përcakton këtij institucioni një status të veçantë ligjor.

flamujtMISIONI

Të përmirësojë nivelin e jetesës së komuniteteve lokale
Të ndihmojë Qeverisjen Vendore, nëpërmjet financimeve për infrastrukturën, rritjes së kapaciteteve për një qeverisje më të mirë dhe nxitjes së një zhvillimi të qëndrueshëm.

PROKURIME
PROKURIME

Prokurime

PUNIME CIVILE
PUNIME CIVILE

Punime Civile

SHERBIME KONSULENCE
SHERBIME KONSULENCE

Shërbime Konsulence

MALLRA
MALLRA

Mallra